Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Chạm tượng và thành tựu:"Chỉ Là Một Cái Bóng Đang Đi"

Chạm tượng và thành tựu:"Chỉ Là Một Cái Bóng Đang Đi"

Chạm tượng và thành tựu:"Chỉ Là Một Cái Bóng Đang Đi"

Tại nhà hát lớn Penacony, tương tác với 8 bực tượng ở hội trường là được

Hoàn thành nhận thành tựu: