Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Khu vực bí mật trong Khu Vui Chơi Clock Studios và thành tựu:"Bữa Tiệc Bí Mật"

Khu vực bí mật trong Khu Vui Chơi Clock Studios và thành tựu:"Bữa Tiệc Bí Mật"

Khu vực bí mật trong Khu Vui Chơi Clock Studios và thành tựu:"Bữa Tiệc Bí Mật"

Tới Bi Bóng Bóng ở vị trí này và bắn theo hướng sau:

Khi đặt chân tới khu bí mật sẽ nhận được thành tựu

Bonus: có Chim Giấy ở cạnh Máy bắn bi