Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thành tựu:"Tỷ Lệ Lên Xe: 0"

Thành tựu:"Tỷ Lệ Lên Xe: 0"

Thành tựu:"Tỷ Lệ Lên Xe: 0"

Tới chỗ này ở Khu Vui Chơi Clock Studios, đánh 2 con quái này thì cái xe sẽ "mắng" bạn....

Nghe xong bạn nhận thành tựu....