Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thành tựu:"Ma Sát, Ma Sát"

Thành tựu:"Ma Sát, Ma Sát"

Thành tựu:"Ma Sát, Ma Sát"

Thành tựu tiền đình =)))

Cứ chọn 1 cái Cầu Bong Bóng Giấc Mơ bất kì bạn tìm được và chạy qua lại liên tục là nhận được thành tựu này.