Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Hí kịch cùng Tuế Dường và thành tựu "Học Đồ, Nhi Đồ và Nghịch Đồ"

Hí kịch cùng Tuế Dường và thành tựu "Học Đồ, Nhi Đồ và Nghịch Đồ"

Hí kịch cùng Tuế Dường và thành tựu "Học Đồ, Nhi Đồ và Nghịch Đồ"

Tại Khu Vườn Tĩnh Mịch bạn bắt gặp 1 Tuế Dương đang hát....

Làm thành tựu này cần 2 ngày, mỗi ngày hát 1 lần.

Mô tả thành tựu sẽ thay đổi khi hát đúng, sai theo Tuế Dương.

Hát sai thì phang nhau với sư phụ luôn Catlol