Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Kiểm thử Kim Nhân và thành tựu "Ba Nguyệt Cổ Hải"

Kiểm thử Kim Nhân và thành tựu "Ba Nguyệt Cổ Hải"

Kiểm thử Kim Nhân và thành tựu "Ba Nguyệt Cổ Hải"

Tới Sở Công Nghiệp giúp 2 người chạy thử Kim Nhân....

Hoàn thành nhận thành tựu:

Rồi khi nào có cái lễ đường?