Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
"Lantern": Clean-up
bot
Resting in the Shadows Move Speed increases by 10.0% during Stellar Outburst.

VN Name: "Lantern": Clean-up

Note: