Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Senadina: Departure
bot
Interstellar Voyage When the character takes DMG, restores 100 HP and increases Total DMG by 20.0% for 5s. CD: 10s.

VN Name: Senadina-Khởi Hành

Note: Events