Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Griseo: Hiking
top
Country Picnic Character gains 15.0% Crit Rate. Disabled for 5s after being hit.

VN Name: Griseo: Leo Núi

Note: