Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Mei: Class Preparation
mid
Pop Quiz Deals 30.0% more Fire DMG and gains 20.0% Total DMG Reduction after entry. The effect will be removed when the character exits.

VN Name: Mei-Soạn Bài

CN Name: 芽衣•備課

Note: