Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Luna: Keep an Appointment / Luna: Keeping Appointment
top
Tight Hug Using a Weapon Active increases Valkyrie Total DMG by 20.0% for 20s.

VN Name: Luna-Đến Nơi Hẹn

CN Name: 月下·赴约

Note: