Mây đen bao trùm Phố Hổ Phách cuối cùng cũng hiện hình, ở con đường điên cuồng bị thảm họa từ cái bóng bao trùm, Thelema và Songque sẽ làm thế nào để kết thúc sự việc đây...

Images: Imgur | Mega