Images: https://mega.nz/folder/bk02CZ7Q#d82HPislZTuWTpcQ2uFb6w 

Alahato (Bản Chơi Thử)

Bản demo trò chơi mới của Phòng Làm Việc Nguyên Lý, sau khi sử dụng nhận 30 Thể Lực.

Trò chơi hành động do Bronya sáng chế, nghe nói nhận được đánh giá cao của những người bạn. Trên hộp còn có dòng chữ do chính người sáng chế viết: Tin tôi đi, nó nhất định sẽ bán rất chạy!